หลักสูตรการเรียนการสอน

       เริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่การเขียน-การอ่านอักษร “ฮิรางานะ” “คาตาคานะ” และ “คันจิ” ตัวเลข จำนวนนับ วัน-เวลา วันที่ คำลักษณะนามและคำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ผู้เรียนสามารถอ่านออก-เขียนได้ สามารถถาม-ตอบบทสนทนาทั้วไปในชีวิตประจำวันได้ การเรียนการสอนนอกจากการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานแล้ว  ยังเน้นฝึกทักษะการฟัง การสนทนา และการอ่านด้วย สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น และอาจารย์ไทย เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบวัดระดับ JLPT ระดับ N5 – N4 ได้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

       สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแล้ว หรือเคยเรียนหนังสือ “minna no nihongo” “Shin nihongo kiso” จบ 50 บทแล้ว ต้องการเตรียมตัวทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ต้องการเป็นล่าม มัคคุเทศ ต้องการเตรียมตัวไปทำงานหรือศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  โดยการเรียนการสอนจะเน้นการโต้ตอบสนทนาเชิงแสดงความคิดเห็น การฟัง-การอ่านตีความ (บทความ, ข่าว) ไวยากรณ์ระดับ N3 – N2  สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่นเป็นหลัก

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง

       สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน หรือผู้ที่จบปริญญาตรีด้านภาษาญี่ปุ่น ต้องการพัฒนาทักษะการพูด-การฟัง เน้นการคิดวิเคราห์ โต้ตอบสนทนาเชิงแสดงความคิดเห็น การอ่านตีความ (บทความ, ข่าว, วรรณกรรม) ไวยากรณ์ระดับ N2-N1สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

       “Japanese for KIDs” หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ออกแบบมาสำหรับเด็กายุ 7- 12 ปี เน้นการจดจำคำศัพท์และรูปประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เด็กๆ คุ้ยเคยกับสำเนียงและการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน

       สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีนกลาง ปูพื้นฐานตั้งแต่การออกเสียงระบบพินอิน การเขียนอักษรจีน จำนวนนับ วันเวลา วันที่ และโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน  คำศัพท์ 800-900 คำ และอักษรจีน 1,000 ตัวอักษร  การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้  เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับ HSK ระดับ 3 ได้

หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก

       “Chinese for KIDs” หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 7- 12 ปี เน้นการจดจำคำศัพท์และรูปประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

* หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ระดับ 1 เรียน 20 ชั่วโมง ค่าเรียน 2,500 บาท (ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน)
**ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท/ คน
***ไม่รวมค่าหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละระดับ แต่ละหลักสูตร
****จำนวนนักเรียนต่อคลาสเรียนไม่เกิน 10 คน

หมายเหตุ:

หลักสูตรส่วนตัว

       “Private Courses” สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนจำกัด และต้องการเรียนรู้เฉพาะเจาะจงเป็นการส่วนตัว จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและแนะนำหลักสูตร

* ผู้เรียนท่านต่อไปชาระเพิ่ม 100/ชั่วโมง/ท่าน เรียนได้ไม่เกิน 6 ท่านต่อคลาสเรียน

** สำหรับหลักสูตรส่วนตัวพื้นฐาน และ ส่วนตัวชั้นกลาง
เมื่อผู้เรียนลงทะเบียนระยะยาว ( 90 ชม.ขึ้นไป) รับส่วนลด 5%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 038-383429, 081-7619589

โรงเรียนสอนภาษา,ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ,แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น,สถาบันสอนภาษาจีน,สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น,โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา,โรงเรียนสอนภาษาจีน,โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี,เรียนภาษาจีนที่ไหนดี,เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี,หาที่เรียนภาษาจีน,หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มปรับราคาคอร์สเรียนหลักสูตรส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา รับแปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น-จีน
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น