คลาสเรียนภาษาสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี

โรงเรียนสอนภาษา,ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ,แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น,สถาบันสอนภาษาจีน,สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น,โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา,โรงเรียนสอนภาษาจีน,โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี,เรียนภาษาจีนที่ไหนดี,เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี,หาที่เรียนภาษาจีน,หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

Kiddy Smart

คลาสเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ

คอร์สเรยนภาษาญี่ปุ่น และจีน Kiddy Smart เป็นหลักสูตรการเรียนที่ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง 3-6 ปี โดยใช้หลักการ

มุ่งเน้นให้เด็กๆได้เรียนภาษาต่างประเทศไปพร้อมๆกับการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพรอบด้านผ่านกิจกรรมสนุกๆที่เหมาะสมกับวัย ตามช่วงพัฒนาการ ที่ให้เด็กๆคุ้นเคยกับการใช้ภาษาต่างประเทศเสมือนเป็นภาษาของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ

ครูเจ้าของภาษา
(Native Speaker)

ที่มีความรู้ ประสบการ์ณดูแล

ตลอดการทำกิจกรรม

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตามแต่ละช่วงวัย

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

เรานำเข้าสื่อการสอนจากต่างประเทศมั่นใจได้กับมาตรฐานและความปลอดภัย

KIDDY 1

KIDDY 2

คลาสเรียนสำหรับเด็กอายุ 5-6 ขวบ

จดจำคำศัพท์ด้วยภาพและตัวอักษร

ฝึกคัด ลากเส้นตัวอักษรและการออกเสียงคำศัพท์

เป้าหมายการเรียนรู้

เรียนรู้ตัวอักษรและจดจำคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิต

ประจำวัน เช่น ตัวเลข ชื่อสิ่งของ ผลไม้และ

สัตว์เป็นต้น

 

ฝึกทักษาการฟัง การออกเสียง และการเขียน

ผ่านเกม&กิจกรรมทางภาษาที่สนุกสนานเหมาะ

สมกับวัย

 

เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องผ่านการฟัง

นิทานและเรื่องเล่าสำหรับเด็ก

คลาสเรียนภาษาสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี
คลาสเรียนภาษาสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี
คลาสเรียนภาษาสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย

วัน - เวลาเรียน

"Theory of activity-based learning"

*ค่าแรกเข้า 500 บาท

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา รับแปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น-จีน
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น