แนะนำโรงเรียน

       ปัจจุบันการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจมากระแสนิยม ดารา นักร้อง หนังหรือภาพยนตร์ ซึ่งความชอบหรือความคลั่งไคล้นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้วัยรุ่นไทยหันมาเรียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้มากขึ้น แต่หากมองในแง่ของเศรษฐกิจเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน  ดังนั้นภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลียังจำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างมาก  หรือจะเรียกว่าเอาภาษามาช่วยต่อยอดการทำงานก็ว่าได้

        อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องมั่นฝึกฝนและนำไปใช้จริง  แต่เนื่องจากการเรียนในประเทศทำให้เกิดข้อจำกัดมากมาย  โอกาสที่ผู้เรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันก็มีน้อยมาก  (ยกเว้นผู้ที่ทำงานคลุกคลี่กับชาวต่างชาติ)  ทางโรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพาจึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นหลัก  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการฟังและการสนทนามากขึ้น

คำทักทายจากผู้บริหาร

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ 158 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นศรีราชา สาขาบางแสน" จนกระทั่งในปีพ.ศ.2554 ได้มีการเพิ่มหลักสูตรภาษาจีนและภาษาเกาหลี จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา"

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับบุคลากร

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา มีคณะอาจารย์ที่จบด้านการสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง และบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรมเครื่องยนต์, แพทย์ และดนตรีสากล เป็นต้น อาจารย์ชาวต่างชาติทุกท่านสามารถพูดอังกฤษได้ และบางท่านสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วย ทำให้ไปเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา ได้มีการจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับผู้เรียนคนไทย โดยเน้นทักษะทั้ง 5 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์) ซึ่งนอกจากบทเรียนในตำราแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดให้มีเกม และสัทนาการทางภาษา สอดแทรกวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจสำนวนภาษาและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติที่จบด้านการสอนโดยตรง

เกี่ยวกับหลักสูตร

  • สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาโดยเฉพาะ
  • เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และสนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน มีการฝึกโต้ตอบบทสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา
  • เอาใจใส่อย่างทั่วถึง ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 8 -10 คนต่อห้อง
  • ด้วยสื่อการสอนที่ครบครัน ทำให้ผู้เรียนสนุก และเข้าใจได้ง่ายขึ้น แม้จะเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติก็ตาม
  • มีการวัดระดับประเมินความรู้ ความเข้าใจของ ผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา
  • นอกจากการเรียนที่เป็นไปอย่างเป็นกันเองแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆเช่น การทำอาหารญี่ปุ่น การเขียนพู่กันจีน การเรียนใส่ชุดยูกาตะ เป็นต้น

จุดเด่นด้านการสอน

โรงเรียนสอนภาษา,ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ,แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น,สถาบันสอนภาษาจีน,สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น,โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา,โรงเรียนสอนภาษาจีน,โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี,เรียนภาษาจีนที่ไหนดี,เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี,หาที่เรียนภาษาจีน,หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา รับแปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น-จีน
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนสอนภาษา
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอนภาษา สำหรับเด็กอายุ 3-6ขวบ
โรงเรียนสอยภาษาเอเชียบูรพา

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

Asia Burapha Language School

โทร : 038 383 429

081 761 9589

โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา, โรงเรียนสอนภาษาจีน, โรงเรียนสอนภาษา ชลบุรี, เรียนภาษาจีนที่ไหนดี, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, หาที่เรียนภาษาจีน, หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น